UA-21480286-1

Laissez faire (fr.)

Zkratka pro laissez faire, laissez passer, francouzskou frázi znamenající „nechat věci být, nechat je plynout“. Poprvé byla použita v 18. století francouzskými fyziokraty (viz → fyziokratismus) pro vyjádření zákazu vládního zasahování do obchodu. Nyní je užívána volněji jako synonymum pro ekonomiku svobodného trhu, neboli to, co Mises nazýváne narušeným tržním hospodářstvím (viz → tržní hospodářství, svobodné či nenarušené).