UA-21480286-1

Neutrální peníze, neutralita peněz (Neutral money, neutrality of money)

Představa existence nějaké pevně dané cenové struktury či vzájemného vztahu všech cen, jež jsou nezávislé na množství peněz a jež tedy nejsou narušovány jeho změnami. Zastánci této představy tvrdí, že změny v množství peněz dopadají na ceny všech statků a služeb ve stejné míře a ve stejném čase. Tato neudržitelná doktrína je základem mnoha snah o udržení tzv.„stabilní cenové hladiny“ pomocí manipulací s množstvím peněžních jednotek. Ve skutečnosti musí být všechny změny v množství peněz vyvolány změnami v objemu hotovosti držené určitými jednotlivci, jejichž kupní síla, hodnotové škály a výdajové zvyklosti jsou tak změněny způsobem, jenž dopadá na různé ceny v odlišné míře a spouští změny ostatních cen s tím, jak se zvyšuje objem hotovosti v držení dalších příjemců nově vyvolaných výdajů, a kteří v důsledku toho mění své výdajové zvyklosti s odlišným dopadem na různé statky a služby. Každá změna množství peněz tak musí ovlivnit různé ceny odlišně a nemůže existovat nic takového jako údajná neutralita peněz. Viz → kvantitativní teorie peněz. Pro ostatní dopady změn objemu peněz vztahující se k → hospodářskému cyklu viz XX. kapitolu Lidského jednání.