UA-21480286-1

Podnikatelský zisk a ztráta (Entrepreneurial profit and loss)

Zisk nebo ztráta z tržních operací vyjádřené v penězích. Zvýšení (zisk) nebo snížení (ztráta) očekávaného peněžního ekvivalentu čistých aktiv (celkových aktiv minus celkových závazků) jednotlivce nebo podnikatelské jednotky během určitého časového období nebo plynoucí z určitých obchodních transakcí. Podnikatelský zisk plyne z lepší schopnosti odhadnout a uspokojit tržní poptávku, než mají ostatní. Uspokojení poptávky probíhá prostřednictvím řízení využití jednoho nebo kombinace výrobních faktorů dostupných na trhu takovým způsobem, že vytvořené statky či služby mají vyšší tržní cenu než ostatní produkty stejných výrobních faktorů. Podnikatelské zisky a ztráty vznikají v důsledku vždy přítomných tržních činitelů: (1) nejistoty o budoucí poptávce spotřebitelů; (2) neustálých změn v poptávce a nabídce různých lidských a hmotných výrobních faktorů, které nepřetržitě vytvářejí nové příležitosti pro lepší přizpůsobení výrobě očekávaným potřebám spotřebitelů; (3) skutečnosti, že veškerá výroba vyžaduje určitý čas; a (4) rozdílů v podnikatelské schopnosti předvídat v okamžiku zahájení výroby, jaké budou nejnaléhavější potřeby spotřebitelů v různých budoucích okamžicích, kdy mohou být dokončeny alternativní výrobní procesy. Podnikatelské zisky a ztráty jsou společenským oceněním příspěvku jednotlivců a ostatních podnikatelských jednotek k blahobytu a uspokojení společnosti. Podnikatelské zisky a ztráty jsou prostředkem užívaným spotřebiteli k přesunu kontroly nad kapitálem a řízením výroby do rukou těch, kdo nejlépe prokázali svoji schopnost sloužit spotřebitelům.