Článek II. – Uzavření smlouvy

1) Tato kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce a upravuje v souladu s právním řádem České republiky vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé.
2) Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z této smlouvy. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním dokumentu zkontrolovat veškeré jím zadané údaje a tyto údaje v dokumentu měnit. Kupní smlouva umístěná na webových stránkách prodávajícího je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou kupní smlouvu od kupujícího. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení smlouvy. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Prodávající smlouvu archivuje.
3) Veškeré dokumenty předané prostřednictvím internetového rozhraní jsou závazné. Odesláním kupní smlouvy a zaškrtnutím políčka u textu „přečetl jsem si tuto kupní smlouvu a akceptuji ji“ kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem této smlouvy.

Článek III. – Dodání zboží, převod vlastnického práva

1) Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v této smlouvě. Termín dodání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní od úhrady plné výše kupní ceny za zboží, vlastnické právo přechází na kupujícího dnem dodání zboží nebo prvním dnem, kdy je kupující v prodlení s převzetím zboží. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a bude doručen kupujícímu společně se zbožím.
2) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna do výše konečné kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky.
3) Náklady na dodání (poštovné, pojištění zásilky a balné) činí 300,- Kč a kupující je uhradí dobírkou při vyzvednutí zásilky od České pošty.
4) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v podacím lístku. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím z důvodu poškození zásilky se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.
5) Pokud si kupující nevyzvedne zboží a prodávajícímu se zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka, je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny za zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího. Kupující zaplatí náklady na poštovné a uskladnění prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní.
6) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

Článek IV. – Reklamace a záruka zboží

1) Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.
2) Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.
3) Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.
4) Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
5) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
6) Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád – https://www.zlaterezervy.cz/reklamacni-rad/.

Článek V. – Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a její zánik

1) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kterékoli platby nebo její části po dobu 3 měsíců, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % kupní ceny zboží.
2) Prodej investičního zlata je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. S ohledem na tuto skutečnost nemá kupující (spotřebitel) v souladu s občanským zákoníkem právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pokud si takové odstoupení smluvní strany nedohodnou ve smlouvě. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním písemného odstoupení s úředně ověřeným podpisem a zaplacením odstupného ve výši 20 % z kupní ceny zboží. Vzor odstoupení je zveřejněn na www.zlaterezervy.cz/sporeni-do-zlata/.
3) Prodávající je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě:
  • kdy byl kupující zbaven nebo omezen na způsobilosti k právním úkonům nebo byl vyhlášen úpadek kupujícího ve smyslu insolvenčního zákona;
  • tzv. vyšší moci. Za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na trhu zlata v Evropské Unii;
  • prodlení kupujícího s úhradou plateb po dobu 3 měsíců;
  • změny právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen;
  • systémové poruchy počítačové sítě, softwarové chyby nebo selhání lidského faktoru při stanovení ceny zboží, která zjevně neodpovídá ceně na světových trzích.
4) Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy podle článku V, odst. 3 zašle prodávající bezodkladně kupujícímu dosud uhrazené platby na kupní cenu případně ponížené o smluvní pokutu popř. odstupné, a to na číslo účtu, ze kterého přišla poslední platba kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o zániku smlouvy a zprávu o platbě odeslané na jeho účet.

Článek VI. – Garance zpětného odkupu zboží

1) Prodávající prohlašuje, že kdykoli po předložení originálu certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží odkoupí od kupujícího popřípadě od osoby, na kterou kupující převedl vlastnické právo ke zboží spolu s certifikátem o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží (dále jsou kupující a další osoba označení jen „držitel certifikátu“) zpět zboží, které si u něj držitel certifikátu  zakoupil, a to za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden v tomto článku.
2) Držitel certifikátu je povinen telefonicky nebo e-mailově prodávajícího informovat, že hodlá využít dohodnutého práva zpětného odkupu. Prodávající telefonicky nebo e-mailově dohodne s držitelem certifikátu  postup předání zboží, certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží vydaném prodávajícím včetně případných certifikátů výrobce do sídla společnosti prodávajícího (tj. buď osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky ve formě cenného psaní odeslaného kupujícím na adresu prodávajícího).
3) Jakmile prodávající obdrží zboží, je povinen bezodkladně provést kontrolu ryzosti a stavu zboží a dále kontrolu certifikátů (tj. zda je a jakým způsobem poškozen), dále stav obalu zboží. Poškození certifikátu výrobce nebo originálního balení může vést ke snížení výkupní ceny zboží. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.
4) Výkupní cena zboží je stanovena dle kurzů platných v den přijetí zboží do sídla společnosti. Vzorec pro určení výkupní ceny = [skutečná hmotnost ryzího investičního zlata popř. stříbra krát London Gold Fixing PM popř. London Silver Fixing děleno 31,103 krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB] minus případná sleva z kupní ceny z důvodu poškození zboží a jeho příslušenství (certifikátu a obalu).
5) Po stanovení výkupní ceny je na držiteli certifikátu, zda akceptuje nabízenou cenu. V případě zájmu o zpětný odkup bude uzavřena kupní smlouva, kde bude uvedeno množství vykupovaného zboží a jednotková cena. Dále bude uvedeno číslo bankovního účtu, na který objednatel zpětného odkupu (držitel certifikátu) požaduje zaslání peněžních prostředků. Prodávající převede peněžní prostředky na účet držitele certifikátu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od podpisu smlouvy. Držitel certifikátu akceptuje skutečnost, že prodávající nevyplácí kupní cenu v hotovosti.
6) Za uzavření kupní smlouvy o zpětném odkupu zboží je považována podle právního řádu České republiky také e-mailová odpověď držitele certifikátu, že souhlasí s navrhovanou výkupní cenou. Takový e-mail podepíše svým jménem a příjmením, dále uvede své bydliště, datum narození. Prodávající bude v e-mailu držitele certifikátu informovat o výkupní ceně a bude vždy uvádět větu: upozorňujeme Vás, že pokud odpovíte na tento e-mail „souhlasím s navrhovanou cenou“, popř. jakýmkoli obsahově podobným slovním spojením vyjádříte souhlas s tímto e-mailem, dojde k uzavření kupní smlouvy s právními účinky v souladu s českým právním řádem.“

Článek VII. – Závěrečná ustanovení

1) Tuto smlouvu lze měnit jen oboustranným souhlasným projevem vůle.
2) Smluvní strany se dohodly, že jako den doručení se považuje v případě listinných zásilek třetí den po odeslání doporučené zásilky na adresu kupujícího uvedenou v této smlouvě a v případě e-mailové zprávy se za den doručení zprávy považuje den odeslání