5) Tato smlouva upravuje vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6) Kupující prohlašuje, že veškeré informace zadávané do formuláře se týkají jeho a že nejedná za jinou osobu.

Článek II. – Uzavření smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.
2) Veškeré dokumenty předané prostřednictvím internetového rozhraní jsou závazné. Odesláním rámcové kupní smlouvy „zlato na důchod“ a zaškrtnutím políčka u textu „přečetl jsem si tuto rámcovou kupní smlouvu a akceptuji ji“ kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem této smlouvy.
3) Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z této smlouvy. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním dokumentu zkontrolovat veškeré jím zadané údaje a tyto údaje v dokumentu měnit. Rámcová kupní smlouva umístěná na webových stránkách prodávajícího je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou rámcovou kupní smlouvu od kupujícího. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení smlouvy. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Prodávající smlouvu archivuje.
4) Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v této smlouvě.
5) Pokud neuvede kupující prodávajícímu před podpisem této smlouvy číslo bankovního účtu, ze kterého povolí provedení inkasa k nákupu zboží, sdělí toto číslo po uzavření smlouvy (a to na e-mail fio@zlaterezervy.cz nebo na bezplatnou telefonní linku 800 117 117 nebo prostřednictvím připraveného internetového formuláře, který je k dispozici na www.zlaterezervy.cz/zlato-na-duchod/sdeleni-fio-uctu). Sdělení musí kromě čísla účtu obsahovat označení kupujícího. Kupující nese riziko, že prodávající neobdrží tuto informaci. Finanční prostředky na určeném bankovním účtu jsou ve vlastnictví kupujícího, a proto s nimi libovolně manipuluje zejm. vkladem a výběrem.
6) Kupující po uzavření této smlouvy nastaví na svém bankovním účtu zasílání výpisů o zůstatku po každém pohybu na tomto účtu na adresu fio@zlaterezervy.cz. Kupující po uzavření této smlouvy povolí provedení inkasa (limit pro jednu inkasní platbu je ve výši pětinásobku orientační ceny – zaokrouhleno na desetitisíce nahoru) určených finančních prostředků ve prospěch prodávajícího na jeho č. ú.: 2500132850/2010.
7) Prodávající každý den, ve kterém stanovuje cenu zlata podle článku III bod 2 a dále za předpokladu, že není vyhlášen tzv. „stop stav“, porovná v 15.00 hodin zůstatek na účtu kupujícího a cenu zvoleného zboží stanovenou v tento den. Prodávající provede inkaso finančních prostředků ve výši ceny zvoleného zboží vždy, když zůstatek na účtu kupujícího bude tvořen součtem tzv. minimálního disponibilního zůstatku určeného bankou a částky rovnající se nebo převyšující kupní cenu zvoleného zboží. Pokud bude na účtu kupujícího částka odpovídající kupní ceně dvou nebo více kusů zvoleného zboží, bude provedeno inkaso ve výši odpovídající kupní ceně za počet kusů zboží, na který bude zůstatek na určeném účtu dostačovat. Prodávající zašle kupujícímu bezodkladně e-mail, že došlo k inkasu kupní ceny za zboží.
8) Prodávající je oprávněn vyhlásit na svých webových stránkách „stop stav“, při kterém prodávající nerealizuje inkaso kupní ceny. Tento stop stav prodávající vyhlásí zejména v případě vyšší moci, např. když na mezinárodním trhu zlata je dočasný nedostatek zboží.
9) Kupující se zavazuje, že bude prodávajícího bezodkladně informovat o změnách jeho jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, doručovací adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla a je srozuměn, že nesplnění této povinnosti jde k jeho tíži.

Článek III. – Cena zboží

1) Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Pokud v průběhu platnosti této smlouvy dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty v části týkající se osvobození od daně, bude k ceně zboží připočítána DPH ve výši dle platného předpisu.
2) Cena zboží se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodávající proto stanovuje cenu zboží každý pracovní den, který je pracovním dnem jak v České republice tak Rakousku a je zároveň dnem, kdy se ve Velké Británii stanovuje cena zlata LONDON GOLD FIXING AM v USD (dále jen „pracovní den“) , a to v 14:45 hodin podle vzorce: [LONDON GOLD FIXING AM v USD (což je cena ryzího zlata za jednu trojskou unci) krát kurz devizového trhu CZK/USD dle ČNB děleno 31,1035 (jedna trojská unce je 31,1035 gramů) krát hmotnost ryzího zlata kupujícím zvoleného zboží (v tisícinách gramů) krát prémium zboží] + DPH dle platných předpisů. Pro účely zjištění ceny investičního zlata LONDON GOLD FIXING AM v USD používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách: www.lbma.org.uk. Pro účely zjištění kurzu devizového trhu CZK/USD dle ČNB používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách www.cnb.cz. Prémium zboží je náklad na zpracování zlata do podoby investičních mincí nebo slitků a na distribuci. Výše prémia (v tisícinách) je stanovena prodávajícím v době vyplnění této smlouvy kupujícím a tato výše prémia zůstává stejná i pro každou jednotlivou dodávku zboží.
3) Vzorec pro stanovení ceny je závislý na datech, která jsou poskytována prostřednictvím třetích stran. Pokud prodávající nebude prokazatelným způsobem schopen zjistit nutné proměnné použité ve vzorci výpočtu kupní ceny, je povinen posunout stanovení ceny o jeden pracovní den (ve smyslu definice v článku III odst. 2 této smlouvy).
4) Kupující prohlašuje, že bere na vědomí, že kupní cena za zboží se stanovuje podle vzorce obsaženého v předchozích bodech. Cena uvedená v položce „orientační cena“ při vyplňování formuláře kupujícím, která je po určení zboží vypočtena dle aktuální ceny, není kupní cenou pro jednotlivé dodávky zboží, protože při prodeji investičního zlata závisí cena na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a cena investičního zlata se tak mění každodenně.
5) Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a doručen kupujícímu společně se zbožím.

Článek IV. – Způsob doručení, náklady na doručení

1) Termín dodání zboží je nejpozději do 20 pracovních dní od úhrady kupní ceny za zboží prostřednictvím inkasa z určeného účtu kupujícím.
2) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna do výše konečné kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky, a to maximálně na 1 000 000 Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s.p. se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150 000 Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty. Prodávající doporučuje kupujícímu, který bude vyzvedávat zásilku na pobočce pošty, aby si zásilku nechal zvážit a údaj o váze porovnal s údajem o váze zaslaným e-mailem.
3) První zaslání včetně pojištění prodávající nezpoplatňuje. Tato podmínka se vztahuje vždy na každý nový nákup (inkaso).
4) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v podacím lístku. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.
5) Pokud si kupující nevyzvedne zboží a prodávajícímu se zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka, je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny za zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího. Kupující náklady na poštovné a uskladnění zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní.
6) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

Článek V. – Reklamace a záruka zboží

1) Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.
2) Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.
3) Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.
4) Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
5) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
6) Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád – http://www.zlaterezervy.cz.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1) Kupující má právo kdykoli tuto smlouvu vypovědět bez jakýchkoli sankcí či storno poplatků, a to s účinností ode dne doručení výpovědi prodávajícímu (a to buď písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího nebo listinnou zaslanou do sídla prodávajícího). Kupující však nemá právo vypovědět konkrétní nákup zboží, pro které již bylo realizováno inkaso kupní ceny. Prodej investičního zlata je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v § 1837 písm. b) občanského zákoníku.
2) Prodávající je oprávněn tuto smlouvu zrušit kdykoli, a to ke dni doručení výpovědi kupujícímu. Prodávající má právo odstoupit od konkrétní kupní smlouvy na dodání zvoleného zboží po inkasu kupní ceny v případě vyšší moci. Za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na trhu zlata v Evropské Unii. Prodávající se zavazuje, že nejpozději do druhého pracovního dne od odstoupení vrátí kupujícímu inkasovanou kupní cenu.
3) Smluvní strany se dohodly, že jako den doručení se považuje v případě listinných zásilek třetí den po odeslání doporučené zásilky na adresu kupujícího uvedenou v této smlouvě a v případě e-mailové zprávy se za den doručení zprávy považuje následující den pod dni odeslání této e-mailové zprávy.

Článek VII. – Garance zpětného odkupu zboží

1) Prodávající prohlašuje, že kdykoli odkoupí od kupujícího zpět zboží, které si u něj kupující zakoupil, a to za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden v tomto článku.
2) Kupující je povinen telefonicky nebo e-mailově prodávajícího informovat, že hodlá využít dohodnutého práva zpětného odkupu. Prodávající telefonicky nebo e-mailově dohodne s kupujícím postup předání zboží včetně případných certifikátů do sídla společnosti prodávajícího (tj. buď osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky ve formě cenného psaní odeslaného kupujícím na adresu prodávajícího).
3) Jakmile prodávající obdrží zboží od kupujícího, je povinen bezodkladně provést kontrolu ryzosti a stavu zboží. Dále je povinen zkontrolovat stav případného certifikátu vztahujícího se ke zboží (tj. zda je a jakým způsobem poškozen), dále stav obalu zboží. Poškození certifikátu nebo originálního balení může vést ke snížení výkupní ceny zboží. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.
4) Výkupní cena zboží je stanovena dle kurzů platných v den přijetí zboží do sídla společnosti. Vzorec pro určení výkupní ceny = [skutečná hmotnost ryzího zlata krát LONDON GOLD FIXING PM v USD děleno 31,1035 krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB] minus případná sleva z kupní ceny z důvodu poškození zboží a jeho příslušenství (certifikátu a obalu).
5) Po stanovení výkupní ceny je na kupujícím, zda akceptuje nabízenou cenu. V případě zájmu o zpětný odkup bude uzavřena kupní smlouva, kde bude uvedeno množství vykupovaného zboží a jednotková cena. Dále bude uvedeno číslo bankovního účtu, na kterou objednatel zpětného odkupu (kupující) požaduje zaslání peněžních prostředků. Prodávající převede peněžní prostředky na účet kupujícího bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od podpisu smlouvy. Kupující akceptuje skutečnost, že prodávající nevyplácí kupní cenu v hotovosti.
6) Za uzavření kupní smlouvy o zpětném odkupu zboží je považována podle právního řádu České republiky také e-mailová odpověď kupujícího, že souhlasí s navrhovanou výkupní cenou. Takový e-mail podepíše svým jménem a příjmením, dále uvede své bydliště, datum narození. Prodávající kupujícího v e-mailu, ve kterém ho bude informovat o výkupní ceně, bude vždy uvádět větu: upozorňujeme Vás, že pokud odpovíte na tento e-mail „souhlasím s navrhovanou cenou“ popř. jakýmkoli obsahově podobným slovním spojením vyjádříte souhlas s tímto e-mailem, dojde k uzavření kupní smlouvy s právními účinky v souladu s českým právním řádem.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Článek IX. – Závěrečné ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit jen oboustranným souhlasným projevem vůle.