PRODLOUŽENÝ PROVOZ: Obchod je otevřen pro objednávky s konečnou fixací ceny v pracovní dny od 9:00 do 22:00 a o víkendech po celý den.
Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Zprávy a novinky » Předplatné » Podmínky užívání stránek ZLATÉ REZERVY a Zpracování osobních údajů


Podmínky užívání stránek ZLATÉ REZERVY a Zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují podmínky užívání Internetových stránek – informačního portálu - provozovaných společností ZLATÉ REZERVY s.r.o. veřejně dostupných na adrese domovské internetové stránky http://www.zlaterezervy.cz (dále jen "Stránky ZLATÉ REZERVY").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky ZLATÉ REZERVY (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily.

Pořizovatelem a provozovatelem Stránek ZLATÉ REZERVY jsou ZLATÉ REZERVY s.r.o. (dále jen "ZLATÉ REZERVY").

Autorská práva a ochranné známky

Obsah stránek ZLATÉ REZERVY je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Jakékoliv užití stránek ZLATÉ REZERVY je možné pouze v souladu s tímto zákonem.  Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek ZLATÉ REZERVY. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ZLATÝCH REZERV a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a informace jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Stránek ZLATÉ REZERVY. Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, zařízení typu PDA nebo mobilního telefonu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě), a to pouze pro osobní užití. Uživatel není bez souhlasu ZLATÝCH REZERV oprávněn:

 • Údaje, data a články uvedené na našich stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl.
 • Využít obsahu Stránek ZLATÉ REZERVY k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu.

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze stránek ZLATÉ REZERVY ve svém díle za předpokladu, že u užitého výňatku bude zřejmé, že jde o citaci. Vždy je nutné uvést jméno autora, název díla a pramen (např. Roman Pilíšek, Chystá se další inflační útok na úspory českého střadatele, zdroj: www.zlaterezervy.cz).

V případě, že má uživatel zájem na jiném užití Stránek ZLATÉ REZERVY než pouhým prohlížením a čerpáním informací, nechť se rovněž obrátí na elektronický kontakt (e-mail) support@zlaterezervy.cz.

Uživatel bere na vědomí, že www.zlaterezervy.cz a ZLATÉ REZERVY jsou registrované značky, které nesmí být nijak používány bez písemného svolení ZLATÝCH REZERV.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

ZLATÉ REZERVY neodpovídají za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek ZLATÉ REZERVY, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

ZLATÉ REZERVY neodpovídají za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky ZLATÉ REZERVY, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Obsah stránek ZLATÉ REZERVY

Obsah Stránek ZLATÉ REZERVY je rozdělen do tří základních částí, a to „volně přístupné stránky,“ „stránky dostupné po členy klientského klubu Zlatý směr“ a „placený obsah“.

Volně přístupné stránky - obsahují vybraný obsah stránek ZLATÉ REZERVY, zejména zpravodajství a data z oblasti finančních trhů a ekonomiky.

Stránky dostupné pro členy klientského klubu Zlatý směr - jsou totožné s obsahem stánek v kategorii Placený obsah. Členem klientského klubu Zlatý směr se stává každá osoba, která nakoupí zboží u společnosti ZLATÉ REZERVY v objemu 100.000 Kč a více. Každý člen klientského klubu Zlatý směr obdrží po splnění objemu nákupu Klubovou kartu s devítimístným číslem, prostřednictvím kterého se přihlašuje na Stránkách ZLATÝCH REZERV. Člen klubu Zlatý směr neprovádí žádnou registraci na stránkách ZLATÝCH REZERV.

Placený obsah - je přístupný po řádné registraci a platbě (více viz Placené služby).

ZLATÉ REZERVY si vyhrazují právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných sekcí.

Veškerý obsah Stránek ZLATÉ REZERVY slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek ZLATÉ REZERVY byl získán ze zdrojů, které ZLATÉ REZERVY považují za spolehlivé; tento zdroj je vždy uveden.

Obsah Stránek ZLATÉ REZERVY je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách ZLATÉ REZERVY musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na Stránkách ZLATÉ REZERVY.

ZLATÉ REZERVY prostřednictvím Stránek ZLATÉ REZERVY nečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách ZLATÉ REZERVY nemá povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení nebo jiného úkonu ze strany ZLATÝCH REZERV. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek ZLATÉ REZERVY povahu návrhu uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek uvedených na www.zlaterezervy.cz/eobchod/ . ZLATÉ REZERVY neobchodují s investičními instrumenty ani obchody nezprostředkovává.

ZLATÉ REZERVY si vyhrazují právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek ZLATÉ REZERVY.

Registrace a odhlášení

Během registrace do placených služeb musí uživatel vložit správné a úplné informace. Uživatel odpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty.

Registrace je vztažena k jednomu existujícímu konkrétnímu uživateli. Během registrace si uživatel zvolí heslo. Uživatelským jménem se rozumí email, který použil uživatel při registraci.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách ZLATÉ REZERVY, může kdykoliv tuto registraci zrušit na stránce s osobním profilem.

Placené služby

Některé části Stránek ZLATÉ REZERVY jsou uživatelům dostupné pouze na základě zaplaceného poplatku. Po úspěšném ukončení registrace a zaplacení poplatku jsou uživatelům zpřístupněny zamknuté články. Cena služeb: Cena služeb je uvedena na stránkách při procesu registrace do placených služeb a při jejich objednání.

Placené služby si lze předplatit na jednorázová období o délce 3, 6 nebo 12 měsíců.

Placené služby jsou prodávány na tzv. licence, kdy jednomu unikátnímu uživateli služby přísluší jedna licence. V rámci jedné paušální ceny získává uživatel přístup ke všem článkům.

Upozornění pro investory

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry zlata, stříbra, kurzu CZK/USD zmíněné na Stránkách ZLATÉ REZERVY se mohou měnit, tzn. růst a klesat.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky ZLATÉ REZERVY na vlastní riziko. ZLATÉ REZERVY neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek ZLATÉ REZERVY. ZLATÉ REZERVY neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek ZLATÉ REZERVY a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

ZLATÉ REZERVY nezaručují možnost připojení a bezchybné fungování Stránek ZLATÉ REZERVY a neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek ZLATÉ REZERVY z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost ZLATÉ REZERVY standardními komunikačními prostředky.

ZLATÉ REZERVY neodpovídají za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách ZLATÉ REZERVY.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu registruje jako uživatel právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Uživatelé placených služeb poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele, kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail), IČO a DIČ a adresu (v případě registrace právnické osoby) a (dále jen "Údaje"). ZLATÉ REZERVY jsou oprávněny evidovat Údaje zadané uživatelem.

Pokud při užívání Stránek ZLATÉ REZERVY poskytne uživatel Údaje, nebudou ZLATÉ REZERVY tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách ZLATÉ REZERVY, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných Údajů poskytnutých uživatelem dříve.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách ZLATÉ REZERVY, dochází ke sledování pohybu uživatele po Stránkách ZLATÉ REZERVY včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek ZLATÉ REZERVY, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá uživatelem použita pro identifikaci čerpaných služeb.

Na uvedenou e-mailovou adresu mohou ZLATÉ REZERVY zaslat uživateli obchodní sdělení určené k podpoře produktů nebo služeb společnosti ZLATÉ REZERVY. Uživateli je přitom v rámci každého takovéhoto sdělení vždy umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení zrušením registrace.

ZLATÉ REZERVY jsou oprávněny se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, zejména právo na informace podle §21 uvedeného zákona.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Zásady používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a jejichž cílem je lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies běžně používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cílem cookies je zvýšit uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených internetových stránek, proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a jejich nastavení stránek.

Druhy cookies

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou. Tím odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů a usnadňují vám tak práci. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač v případě, že znovu navštívíte náš web. Neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Cílem trvalých cookies je přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, aniž bychom jakkoliv identifikovali vás osobně. Příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Cookies využíváme pouze k technickým účelům, nespojujeme údaje získané prostřednictvím cookies s jakýmikoliv jinými údaji. S cookies pracujeme tak, že neumožňují identifikaci konkrétních osob.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které se nachází na našich stránkách. V rámci remarketingu využíváme také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Když nechcete používat cookies

Běžné webové prohlížeče podporují správu cookies. To znamená, že v rámci nastavení vašeho prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, zablokovat či zcela zakázat jejich použití. Je možné blokovat nebo povolit cookies i pro jednotlivé internetové stránky. Pokud chcete bližší informace o nastavení cookies, použijte nápovědu ve vašem prohlížeči. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách ZLATÉ REZERVY.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY ZLATÉ REZERVY.

Zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající") (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01
  email: info@zlaterezervy.cz
  telefon: +420 800 117 117
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení zboží nabízeného v e-shopu www.zlaterezervy.cz

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, zejména rozesílání obchodního sdělení (newsletter) podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR)
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, a dle legislativy Evropské unie a České republiky.
 • V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Plugo s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.