Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Obchodní podmínky

Clanek_1Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu investičního zlata a stříbra u obchodní společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, DIČ: CZ29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající“ nebo „skladovatel“), tel: +420 577 440 019, info@zlaterezervy.cz, www.zlaterezervy.cz

2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Clanek_2Článek II. - Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá výlučné v českém jazyce.

2. Veškeré podepsané objednávky na investiční zlato a stříbro (dále jen „zboží“) podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka u textu „přečetl jsem si obchodní podmínky a akceptuji je“ kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

3. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat objednávku a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující vždy informován o ceně.

4. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Objednávkový formulář spolu s obchodními podmínkami umístěný na webových stránkách prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou odeslanou objednávku. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení objednávky spolu s plným zněním kupní smlouvy včetně platebních instrukcí pro úhradu kupní ceny. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. V případě nákupu, jehož součástí je platba prostřednictvím systému PayU, zašle prodávající toto potvrzení po připsání částky na účet prodávajícího, pokud kupující toto potvrzení neobdrží do 30 minut od odeslání objednávky, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva zaniká od počátku bez jakékoli sankce. V případě nákupu, jehož součástí je platba prostřednictvím systému BitPay, zašle prodávající toto potvrzení po připsání částky na účet prodávajícího, pokud kupující toto potvrzení neobdrží do 15 minut od odeslání objednávky, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva zaniká od počátku bez jakékoli sankce.

6. Kupní smlouva a obchodní podmínky prodávající archivuje.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost si zboží odebrat osobně v sídle prodávajícího; tato skutečnost musí být vyznačena v objednávce, popřípadě písemně dohodnuta s prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

8. V objednávkovém formuláři se kupujícímu uvádí aktuální cena spolu s údajem o trvání platnosti této ceny. Pokud je objednávkový formulář odeslán po době platnosti kupní ceny, kupující je před odesláním informován automatickým hlášením o změně kupní ceny a kupujícímu je znovu dána možnost formulář odeslat popřípadě zrušit bez jakékoli sankce.

9. Prodávající nabízí kupujícím tyto možnosti nákupu:

a) nákup bez zálohy na dobírku - prodávající u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 150.000,- Kč včetně DPH, nepožaduje zaplacení zálohy a kupní cena je hrazena dobírkou oproti převzetí zboží;

b) nákup bez zálohy s osobním převzetím a hotovostní platbou – u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 240.000,- Kč včetně DPH;

c) nákup se zálohou v plné výši ceny u nákupu do 2.000.000,- Kč včetně DPH s platbou kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá); možnost doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem,

d) bod zrušen,

e) nákup od 2.000.000,- Kč do 4.000.000,- Kč včetně DPH s platbou kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – tuto formu kupní smlouvy může uzavřít pouze člen klubu ZLATÝ SMÉR, která má přidělenu platnou klubovou kartu; možnost doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p., osobním odběrem nebo osobním kurýrem,

f) nákup do 240.000,- Kč včetně DPH (popřípadě ekvivalent v EURech) se zálohou v plné výši kupní ceny s bezhotovostní platbou do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) v případě doručení prostřednictvím České pošty s.p. / Slovenské pošty do místa dodání na území Slovenské republiky,

g) nákup do 100.000,- Kč včetně DPH uhrazený prostřednictvím systému PayU; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

h) nákup do 150.000,- Kč včetně DPH uhrazený prostřednictvím systému BitPay; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

10. Prodávající je oprávněn po uzavření smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) provést telefonické ověření objednávky, která nemá vliv na uzavření smlouvy, avšak prodávající je v případě neúspěšného ověření oprávněn odstoupit od smlouvy. Ověřením je pro účely této smlouvy proces, u kterého prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího na telefonním čísle uvedeném v objednávce vždy do 60 minut od uzavření smlouvy plynoucích v otevírací době prodávajícího (článek III, odst. 2 těchto obchodních podmínek) a odsouhlasí si vzájemně údaje obsažené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresu místa dodání, zboží, platbu, cenu. V případě, že kupující nepřijme první hovor prodávajícího, bude prodávající kontaktovat kupujícího nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy. Neuskuteční-li se nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy hovor s kupujícím, kdy dojde k odsouhlasení uvedených údaje, jedná se o neúspěšné ověření.

Clanek_3Článek III. - Cena zboží

1. Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Cena investičního stříbra obsahuje DPH.

2. Prodávající stanovuje cenu zboží v průběhu své otevírací doby (tj. každý den včetně sobot, nedělí a svátků a to vždy od 8:00 do 20:00 hodin) několikrát v závislosti pohybu cen na mezinárodních trzích zlata a stříbra.

3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu:

a) nejpozději 10tý pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy v případě volby platby v hotovosti při osobním převzetí zboží, nebo

b) do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě bezhotovostní platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího (nikoli okamžikem zadání platby Kupujícím) popřípadě úhradou v hotovosti, nebo

c) v den, kdy Česká pošta s.p. nabídne kupujícímu převzetí neporušené zásilky na dobírku, popřípadě každý další den, kdy je neporušená zásilka uložena u České pošty s.p. k vyzvednutí (článek IV, odst. 4, pododstavec iii).

4. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a doručen kupujícímu společně se zbožím.

Clanek_4Článek IV. - Způsob doručení, náklady na doručení

1. Termín dodání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní ode dne bezhotovostní úhrady stanovené kupní ceny za zboží; v případě zvolení hotovostní platby je termín dodání zboží do 7 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k dodání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu, maximálně však po dobu 180 dnů. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat, jakmile se tato překážka objeví. Kupující může zboží

a) odebrat osobně v provozovně prodávajícího nebo u smluvních partnerů,

b) odebrat prostřednictvím České pošty, s.p. / Slovenské pošty,

c) odebrat prostřednictvím osobního kurýra,

d) uložit u prodávajícího jako skladovatele s vydáním skladištního listu jako cenného papíru na jméno ukladatele (kupujícího) převoditelného rubopisem (článek V těchto podmínek).

2. Osobní odběr: v sídle prodávajícího nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín nebo při obchodním zastoupení ve zlatnictví LONY spol. s r.o Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na pobočce Bohunická 133/50, 61900 Brno. Kupující má povinnost dostavit se 10. pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy do v objednávce zvolené provozovny prodávajícího k převzetí zboží a doplacení kupní ceny. V tomto režimu kontaktuje prodávající kupujícího do 8 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to jak telefonicky, tak e-mailem, s upozorněním na povinnost převzetí zboží v konkrétní den. Prodávající a kupující mohou písemně (tj. také e-mailem) dohodnout jiné datum osobního převzetí. Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží řádně a včas postupuje se podle článku IV, odstavce 5, pododstavce ii).

3. Česká pošta / Slovenská pošta

i) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna do výše konečné kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky, a to maximálně na 1.000.000,- Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s.p. se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150.000,- Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty. Prodávající doporučuje kupujícímu, který bude vyzvedávat zásilku na pobočce pošty, aby si zásilku nechal zvážit a údaj o váze porovnal s údajem o váze zaslaným e-mailem.

ii) První zaslání včetně pojištění prodávající nezpoplatňuje.

iii) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v emailu o váze zásilky. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.

iv) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

4. Osobní kurýr: Kupující při objednávce zboží, jehož kupní cena činí minimálně 1.500.000,- Kč včetně DPH může zvolit doručení zboží prostřednictvím osobního kurýra. Prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky nejpozději do 7 pracovních dní ode dne účinnosti kupní smlouvy, aby s kupujícím dohodl datum a čas převzetí zboží. Kalkulace přepravy je individuální dle vzdálenosti a objemu přepravovaného zboží.

5. Nevyzvednutí zboží:

i) pokud si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží, (osobně nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.

ii) Pokud si kupující osobně nepřevzal zboží a nezaplatil kupní cenu řádně a včas , kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a e-mailem s určením dne, kdy je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo určit jako den náhradního převzetí kterýkoli ze tří pracovních dnů následujících po dni, v němž kupující nesplnil svoji povinnost převzít zboží. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud si kupující nevyzvedne zboží a nedoplatí kupní cenu ani v náhradním dni, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku. Pokud si kupující nepřevezme neporušenou zásilku, kde je sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím dobírky a tato zásilka se vrátí prodávajícímu zpět jako nedoručená, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku.

Clanek_5Článek V. - Smlouva o skladování

1. Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti opatruje za úplatu (skladné) ve svém sídle investiční zlato a stříbro ukladatelů (dále také „zboží“) za předpokladu, že uložená hodnota zboží vypočtená ke dni uložení podle vzorce v odstavci 4) článku V. těchto podmínek činí minimálně 20.000,- Kč

2. Potvrzení o převzetí zboží ke skladování ustanovené skladovatelem má povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladovaného zboží (skladištní list). Skladištní list je vydáván vždy na jméno ukladatele a je převoditelný rubopisem v souladu s předpisy upravující směnky. Ukladatel, který převede skladištní list je povinen bezodkladně po převodu písemně oznámit skladovateli převod (a to e-mailem nebo listině na adresu sídla skladovatele s uvedením jména a příjmení, popřípadě firmy nebo názvu nabyvatele skladištního listu, dále adresa bydliště nebo místa podnikání, identifikačního čísla nebo data narození a e-mailového a telefonního kontaktu na nabyvatele).

3. Zboží je uskladněno na dobu neurčitou. Osoba uvedená jménem na skladištním listu je oprávněna kdykoli v pracovní době skladovatele vyzvednout zboží za předpokladu, že skladovateli ohlásí nejméně jeden pracovní den předem na telefonním čísle + 420 577 440 019 nebo osobně v sídle skladovatele své jméno (název) a číslo skladištního listu. Pokud nedojde k ohlášenému vyzvednutí zboží, je osoba uvedená na skladištním listu povinna zaplatit poplatek ve výši 0,5 % z ceny nevyzvednutého zboží vypočtené v ohlášený den výběru podle odst. 4) tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek je splatný okamžitě.

4. Skladné u investičního zlata činí 83/3650000 denně z ceny uloženého zboží + DPH dle platných předpisů. Pro účely výpočtu skladného se cena zboží určuje každý den dle vzorce: [ LONDON GOLD FIXING PM v USD (což je cena ryzího zlata) děleno 31,1035 (jedna trojská unce je 31,1035 gramu) krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB krát hmotnost uskladněného ryzího zlata (v tisícinách gramu)]. Skladné u investičního stříbra činí 25/365000 denně z ceny uloženého zboží + DPH dle platných předpisů. Pro účely výpočtu skladného se cena zboží určuje každý den dle vzorce: [LONDON SILVER FIXING v USD (což je cena ryzího stříbra) děleno 31,1035 (jedna trojská unce je 31,1035 gramu) krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB krát hmotnost uskladněného ryzího stříbra (v tisícinách gramu)]. Pro účely zjištění ceny investičního zlata a stříbra LONDON GOLD FIXING popř. SILVER FIXING v USD používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách: www.lbma.org.uk. Pro účely zjištění kurzu CZK/ČNB používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách: www.cnb.cz. Hodnoty do vzorce z uvedených zdrojů se přebírají každý den v 21:00 z hodnot naposledy zveřejněných.

5. Skladovatel je oprávněn změnit výši skladného za předpokladu, že to písemně oznámí ukladateli dva měsíce dopředu.

6. Skladovatel vyúčtuje skladné jednou za kalendářní rok pozadu, vždy k 30. 6., takto vyúčtované skladné je splatné do 14 dnů od vystavení daňového dokladu, který skladovatel zašle ukladateli na e-mail. Nedosáhne-li skladné výše 100,- Kč, může skladovatel provést vyúčtování za uplynulé období až v příštím termínu vyúčtování. Při skladování kratším než je účtované období (zejm. při vyzvednutí skladovaného zboží) je skladné splatné v den vyzvednutí zboží.

7. Skladovatel prohlašuje, že ve vztahu ke zboží ukladatelů je sjednáno živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení.

8. Skladovatel upozorňuje ukladatele, že zákon pro skladovatele určil k zajištění nároků ze smlouvy o skladování zákonné zástavní právo na skladovaném zboží. Toto zákonné zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.

9. Skladovatel je oprávněn od smlouvy o skladování odstoupit v těchto případech:

a) hrozí-li vznik podstatné škody na uloženém zboží, kterou skladovatel nemůže odvrátit, nebo

b) je-li ukladatel v prodlení s úhradou skladného delší než tři měsíce. Po odstoupení je ukladatel povinen vyzvednout zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení, jinak může skladovatel skladované zboží prodat vhodným způsobem na účet osoby uvedené jménem na skladištním listu.

10. Pokud kupující při sjednání kupní smlouvy na zboží zvolí jako formu dodání uskladnění u prodávajícího (skladovatele), pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem doručení e-mailové zprávy prodávajícího s potvrzením o převodu vlastnického práva na kupujícího, které je povinen prodávající zaslat nejpozději desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny. Neobdrží-li kupující tuto zprávu prodávajícího, přechází vlastnické právo na kupujícího desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny. Prodávající doručí nejpozději do 10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva ke zboží kupujícímu skladištní list. Při sjednání kupní smlouvy kupující zvolí, zda si skladištní list vyzvedne osobně v provozovně prodávajícího nebo mu bude zaslán prostřednictvím České pošty s.p. formou cenného psaní určeného výhradně do vlastních rukou adresáta. Pro práva a povinnosti v souvislosti se zasláním skladištního listu platí přiměřeně ustanovení odst. 3, 5 čl. IV těchto podmínek. Zaslání skladištního listu, popřípadě jeho nevyzvednutí ukladatelem, nemá vliv na vznik vlastnického práva.

11. K ochraně vlastnických práv ukladatele se smluvní strany dohodly, že pokud ukladatel zmocní třetí osobu k vyzvednutí zboží, pak toto zmocnění bude mít vždy povahu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (ukladatele).

Clanek_6Článek VI. - Reklamace a záruka zboží

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.

3. Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující číslo objednávky a podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád - http://www.zlaterezervy.cz

Clanek_7Článek VII. - Zrušení kupní smlouvy, smluvní pokuta

1. Prodej investičního zlata a stříbra je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v občanského zákoníku.

2. Kupní smlouva od počátku automaticky zaniká vyjma ustanovení o smluvní pokutě, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v kupní smlouvě (článek III, odstavec 3, písm a), b), c) ve spojení s článkem IV, odstavec 5), v tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 7 % z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému PayU (článek II, odst. 9, písm. d) a dále článek II, odst. 9, písm. g). Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému BitPay (článek II, odst. 9, písm. h). Prodávající je v případě automatického zániku kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu dosud došlé platby snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:

a) souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí při platbě v hotovosti 240.000,- Kč nebo souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí při platbě bankovním převodem 5.000.000,- Kč,

b) kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná,

c) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží,

d) došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena,

e) si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů,

f) dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen,

g) v případě vyšší moci (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),

h) v případě neúspěšného ověření obchodu v souladu s článkem II odst. 10 těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.

Clanek_8Článek VIII. - Garance zpětného odkupu zboží

1. Prodávající prohlašuje, že kdykoli po předložení originálu certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží odkoupí od kupujícího popřípadě od osoby, na kterou kupující převedl vlastnické právo ke zboží spolu s certifikátem o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží (dále jsou kupující a další osoba označení jen „držitel certifikátu“) zpět zboží, které si u něj držitel certifikátu zakoupil, a to za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden v tomto článku.

2. Držitel certifikátu je povinen telefonicky nebo e-mailově prodávajícího informovat, že hodlá využít dohodnutého práva zpětného odkupu. Prodávající telefonicky nebo e-mailově dohodne s držitelem certifikátu postup předání zboží, certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží vydaném prodávajícím včetně případných certifikátů výrobce do sídla společnosti prodávajícího (tj. buď osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky ve formě cenného psaní odeslaného kupujícím na adresu prodávajícího).

3. Jakmile prodávající obdrží zboží, je povinen bezodkladně provést kontrolu ryzosti a stavu zboží a dále kontrolu certifikátů (tj. zda je a jakým způsobem poškozen), dále stav obalu zboží. Poškození certifikátu výrobce nebo originálního balení může vést ke snížení výkupní ceny zboží. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.

4. Výkupní cena zboží je stanovena dle cen uveřejněných na stránkách společnosti www.zlaterezervy.cz. Společnost aktualizuje výkupní ceny několikrát denně dle aktuálního vývoje cen na mezinárodních trzích. Výkupní cena může být ponížena z důvodu poškození zboží a jeho příslušenství (certifikátu a obalu).

5. Po stanovení výkupní ceny je na držiteli certifikátu, zda akceptuje nabízenou cenu. V případě zájmu o zpětný odkup bude uzavřena kupní smlouva, kde bude uvedeno množství vykupovaného zboží a jednotková cena. Dále bude uvedeno číslo bankovního účtu, na který objednatel zpětného odkupu (držitel certifikátu) požaduje zaslání peněžních prostředků. Prodávající převede peněžní prostředky na účet držitele certifikátu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 20 dnů od podpisu smlouvy. Držitel certifikátu akceptuje skutečnost, že prodávající nevyplácí kupní cenu v hotovosti.

6. Za uzavření kupní smlouvy o zpětném odkupu zboží je považována podle právního řádu České republiky také e-mailová odpověď držitele certifikátu, že souhlasí s navrhovanou výkupní cenou. Takový e-mail podepíše svým jménem a příjmením, dále uvede své bydliště, datum narození. Prodávající bude v e-mailu držitele certifikátu informovat o výkupní ceně a bude vždy uvádět větu: upozorňujeme Vás, že pokud odpovíte na tento e-mail „souhlasím s navrhovanou cenou“, popř. jakýmkoli obsahově podobným slovním spojením vyjádříte souhlas s tímto e-mailem, dojde k uzavření kupní smlouvy s právními účinky v souladu s českým právním řádem.“

Clanek_9Článek IX. - Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Clanek_10Článek X. - Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 24. srpna 2023.

2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.